park britania 7

פארק בריטניה, עמק האלה, טיול ג'יפים, טיול שקיעה סו\וקי ג'ימני