SOVEV TKOA (2)

הרודיון ג'יפ צ'רוקי

הרודיון ג'יפ צ'רוקי צילום: אלו רון