Hanuka har Karkom 5-6-12-2111

הר כרכום 5-12-21 נוף הרים

הר כרכום 5-12-21 נוף הרים