negev 171812202883

איסוזו טרופר מדרגה כיוון הכוונה