negev 171812202882

איסוזו טרופר מדרגה כיוון הכוונה קשוח