mazok-haetekim 131120961

מורד ירידה מכוון הכוונה כיוון