mazok-haetekim 131120953

מורד ירידה מדרגה קיה ספורטז' מכוון כיוון הכוונה