MARSABA 011019 (57)

כיוון מכוון הכוונה מדריך סוזוקי ג'ימני ג'ימיני